Fjeldets Bataljons orden

Fjeldets Bataljons orden

    

     Fjeldets Bataljon har i dag tre forskjellige ordener; Fjeldets Bataljons Orden (i to klasser), Fjeldets Bataljons Sjefsorden og ordenen ”Fjeldets Sønner” (i to klasser). Eldst av disse ordenene er Fjeldets Bataljons Orden, som ble innstiftet i 1895 og første gang utdelt på landtursdagen 30. juni.   Før den tid var det ingen påskjønnelse for lang og tro tjeneste, men i forbindelse med reorganiseringen av bataljonen i 1895 fant Rådet rimeligvis at det også i Fjeldets var behov for å kunne hedre menige og offiserer som hadde gjort seg særlig fortjent.

 

         I de første årene varierte utformingen av ordenstegnet mye, og i Arkivet har vi eksempler på hvordan ordenstegnet har utviklet seg frem til det fikk sin endelige utforming i 1907, med den tradisjonelle Malteserkorsformen.  Siden da har bataljonens Orden vært praktisk talt uforandret.

         Omkring år 1900 ble Fjeldets Bataljons Orden inndelt i to klasser; klasse II og klasse I, noen ganger også kalt hhv. ”Soldatorden” og ”Offisersorden”.  Det innebar at klasse II kun kunne tildeles menige eller underoffiserer mens klasse I var forbeholdt offiserer. 

         Kriteriene for å få tildelt Orden har også endret seg gjennom årene.  Til å begynne med kunne et korpsmedlem oppnå Orden hvert år for god innsats og disiplin.  På gamle fotografier kan vi derfor ofte se - særlig offiserer - med hele brystet fullt av ordener og medaljer, som de reneste generalfeltmarskalker…..  Etter hvert fant nok Rådet ut at dette var en uheldig (og ikke minst kostbar) praksis, så tildelingskriteriene ble innskjerpet.  Dermed ble det også innledet en ny ordning, hvor menige og underoffiserer først blir tildelt en Hederlig (egentlig en forkortelse for Hederlig omtale, eller Hederlig ros), som er en slags sløyfe i bataljonens farger.  (Nokså uærbødig er dette hederstegnet også stundom kalt ”fille”).  Kravene har vært, og er fortsatt, at en menig eller underoffiser må ha oppnådd 3 Hederlig for å være ordenskandidat, men i dag tildeles Hederlig først f.o.m. det 2. året.  Nybegynnerne får et diplom e.l. for fullført sesong.

I dag er ordensstatuttene igjen endret, slik at det nå er antall år man har gått som er grunnlaget for ordenstildeling for begge klasser.  Dvs. at et korpsmedlem må ha gått i minst 5 år for å kunne bli tildelt Orden kl. II.  Etter ytterligere 3 år kan han tildeles kl. I – selvsagt dersom andre kvalifikasjonskriterier som godt fremmøte og utmerket disiplin er tilfredsstilt.  Om man er menig eller offiser spiller ikke lenger noen rolle i forhold til ordensklasse.  Selve ordenstegnet er likt i de to klassene, den eneste forskjellen er at klasse I har ”knobber” på hver spiss.

Hvem som skal få tildelt Fjeldets Bataljons Orden bestemmes av Ordensrådet, som består av sjefen og de offiserene som selv har oppnådd Orden klasse I.

         Fjeldets Bataljons Orden er forarbeidet i rent sølv (830S).  Ordensbåndet er av silke, i bataljonens farger, og henger i en agraff hvor navnet på ordensridderen kan inngraveres.  På de fire armene i ordenstegnet inngraveres korpsets stiftelsesår (øverst), tildelingsår (nederst), tildelingsdato (til venstre) og tildelingsmåned (til høyre).  I midten er bataljonens initialer inngravert i stilisert form.  Slik har utformingen vært i over 100 år nå.

 

         Fjeldets Bataljons Orden henger høyt, og ikke alle oppnår å bli tildelt den.  Slik må det også være – det skal være gjevt å ha fått orden i Fjeldets Bataljon, og du skal ha gjort en innsats som god fjeldgutt for å bli ordensridder.

 

         Senere skal jeg komme inn på historien bak Fjeldets Bataljons Sjefsorden og ordenen ”Fjeldets Sønner”.